7.6.1 Allmänt om finansiering

Företagsfinansiering är en central del av företagandet. Ordnandet av finansieringen bör därför ha hög prioritet i företagsverksamheten.

Det är följaktligen viktigt att man i varje företag har helt klart för sig vem som ansvarar för finansieringsfrågorna och på vilka villkor. Viktiga delområden (och ofta även problemområden) är:

 • Varifrån kommer företagets pengar?

 • Hur mycket pengar behövs?

 • Hur ska pengarna räcka till (i alla situationer)?

 • Vad är priset för pengarna?

Huvudregeln är att ju större andel eget kapital man har, desto lättare är det att ordna företagets finansiering. Det är lättare att tjäna pengar om man har pengar.

Eget och främmande kapital 

Företagets kapital kan alltså delas upp i två huvudgrupper: eget och främmande kapital. Det egna kapitalet är det kapital som ägaren eller ägarna tillskjutit och som är varaktigt placerat i företaget. Den vinst som företaget gör kan läggas till det egna kapitalet medan främmande kapital är företagets kapital under en lånetid. I praktiken finns det följande fyra betydelsefulla finansieringsalternativ som en företagare har att tillgå:

1. Intern finansiering 

 • Företagets interna finansiering via verksamheten m.m.

 • Företagets aktiekapital, eget kapital, tidigare perioders vinst m.m.

 • Övrig intern finansiering.

2. Skuld (främmande kapital)  

 • Banklån

 • Andra lån av försäkringsbolag, leverantörer m.m.

3. Företagsstöd  

 • Av den offentliga sektorn utdelade medel

 • Av andra erhållna subsidier

4. Andra finansiella källor  

 • Leasing

 • Factoring m.m.

Den vanligaste formen av främmande kapital är banklån. För främmande kapital betalar man ränta medan det egna kapitalet ger intäkter i det fall att företaget ger vinst. Till eget kapital räknar man även riskkapital (eng. venture capital), dvs. det kapital som kapitalplacerare tillför företagen.