7.4 Den interna redovisningens uppgifter

Den interna redovisningens uppgift är att producera underlag (information och kalkyler) för beslut.

Typiska kalkyler för intern redovisning är pris- och lönsamhetskalkyler och olika budgetar. Dessa kalkyler och budgetar fungerar som underlag när man ska välja mellan olika beslutsalternativ.

Priskalkyler 

Priskalkyler är aktuella när företaget lanserar nya tjänster eller måste göra prisjusteringar. Huvudprincipen vid prissättning är att priset för en viss tjänst måste täcka produktionskostnaderna och även ge en liten vinstmarginal.

Lönsamhetskalkyler 

Det behövs även andra viktiga lönsamhetskalkyler när det sker förändringar i verksamheten.  Frågor som den interna redovisningen måste ta ställning till är t.ex.:  

  • om råvarupriserna stiger med t.ex. 5 %, hur mycket måste omsättningen då öka för att resultatet inte ska minska?

  • om efterfrågan minskar med t.ex. 15 %, hur mycket måste företaget då spara in på övriga kostnader för att resultatet inte ska minska?

  • om distributionskostnaderna ökar med t.ex. 10 %, hur mycket mer måste omsättningen då öka, eller andra kostnader minska, för att resultatet inte ska minska?

  • om lönekostnaderna ökar med t.ex. 12 %, vad finns det då för olika åtgärder att vidta för att resultatet inte ska minska?

  • om företaget anställer två personer till, hur mycket måste omsättningen då öka för att resultatet inte ska minska? osv.

Break even 

På samma sätt som företaget kalkylerar priser kan det också räkna s.k. ”break even”-punkter för sin verksamhet. Break even berättar hur mycket företaget måste sälja för att täcka alla sina kostnader (fasta och rörliga).

Investeringskalkyler 

Turistföretagen behöver också göra noggranna kalkyler vid investeringar. Dessa kallas Investeringskalkyler. Syftet med investeringskalkylerna är att försöka välja det rätta investeringsalternativet, dvs.välja det alternativ som antingen ger det bästa värdet för de investerade pengarna (nuvärdesmetod) eller det alternativ som snabbat betalar sig tillbaka (payback metod).

Mer om detta: http://www.startaeget.fi/utbildningsmaterial/