7.3.3 Analys av resultat- och balansräkning

Balansräkningen visar företagets tillgångar, eget kapital och främmande kapital (skulderna). Den kan man analysera på olika sätt.

Likviditetsanalys 

[ = likvida tillgångar / kortfristiga skulder ]

En av de viktigaste analyserna är likviditetsanalysen. Kassalikviditet är ett nyckeltal som beskriver företagets likviditet vid bokslutsögonblicket. Det räknas genom att dividera företagets likvida tillgångar (från balansräkningens debet) med dess kortfristiga skulder (från balansräkningens kredit).

Soliditet

[ = egna kapitalet / balansräkningens slutsumma ]

En annan bedömning som man kan göra utgående från bokslutet är att analysera soliditeten. Nyckeltalet soliditet räknas så att det egna kapitalet (från balansräkningens kredit) divideras med balansräkningens slutsumma (kapitalet totalt).

Skuldsättningsgrad 

[ = skulder / omsättning ]

Man kan också bedöma företagets skuldsättningsgrad. Den får man genom att dividera skulderna med omsättningen.

Lönsamheten för eget kapital 

Att investera kapital i ett företag kan betraktas som vilken investering som helst. Om investeringen har varit lyckad beror på hur stor avkastning den har givit, dvs. hur många procent de investerade pengarna har förräntat sig. Detta handlar även företagets lönsamhet om. Ur ägarens synvinkel är det intressant att veta hur stor avkastning deras eget kapital har fått under det senaste året. Detta nyckeltal heter: lönsamheten för eget kapital.

Övriga analyser

Efter rörelseresultatet följer poster som inte hör till den egentliga verksamheten i turistföretagande. Exempel på sådana poster är: räntekostnader (för företagets olika lån), ränteintäkter (om företaget har mycket pengar på sina konton eller depositioner), andra extraordinära intäkter eller kostnader (affärshändelser av engångsnatur) och skatter.

Vid sidan om rörelseresultatet är det också intressant att analysera räkenskapsårets resultat på den allra sista raden. Man dividerar det med omsättningen och multiplicerar med 100. Resultatet ska helst vara minst 6 % av omsättningen.
[ räkenskapsårets resultat / omsättning * 100 ]