7.3.2 En grundmodell till turistföretagets balansräkning

Företagets balansräkning är också ett viktigt dokument. Den visar vad företaget äger (aktiva / tillgångarna) och hur företaget har finansierat tillgångarna (passiva / kapital). Den kan se ut på följande sätt:

 

AKTIVA:

31.12.2009 31.12.2008

Bestående tillgångar:

Jordområden 50.000 € 50.000 €
Byggnader 680.000 € 750.000 €
Maskiner och inventarier 120.000 € 160.000 €

Rörliga tillgångar:

Lager 30.000 € 27.000 €
Kundfordringar 15.000 € 8.000 €
Övriga fordringar 5.000 € 2.000 €
Resultatregleringar 2.000 € 3.000 €
Kassa 4.000 € 5.000 €
Bankkonton 16.000 € 17.000 €
AKTIVA tot. 922.000 € 1.022.000 €PASSIVA:

31.12.2009 31.12.2008

Eget kapital:

Aktiekapital 100.000 € 100.000 €
Fonden för övrigt fritt eget kapital 50.000 € 50.000 €
Tidigare vinster 360.000 € 327.500 €
Betalda dividender - 350.000 € - 250.000 €
Årets resultat + 82.000 € + 32.500 €
Eget kapital tot. 242.000 € 260.000 €

Långfristigt främmande kapital:

Banklån 500.000 € 600.000 €

Kortfristigt främmande kapital:

Banklån 50.000 € 50.000 €
Checklimit 60.000 € 75.000 €
Leverantörsskulder 30.000 € 8.000 €
Resultatregleringar 25.000 € 21.000 €
Övriga kortfristiga skulder 15.000 € 8.000 €
PASSIVA tot. 922.000 € 1.022.000 €