7.3.1 En grundmodell till turistföretagets resultaträkning

Företagets resultaträkning har följande struktur:


HOTELL AB

31.12.2009 31.12.2008
Omsättning 800.000 € 680.000 €
Övriga rörelseintäkter 12.000 € 6.000 €

Material och tjänster:

a) Årets inköp 180.000 € 150.000 €
b) Lagerförändring -3.000 € +4.000 €
Köpta tjänster 5.000 € 3.500 €
Materialkostnader tot. 182.000 € 157.500 €
Personalkostnader:
a) Löner och arvoden 230.000 € 215.000 €
b) Lönebikostnader 62.000 € 55.000 €
Personalkostnader tot. 292.000 € 270.000 €
Avskrivningar 36.000 € 40.000 €
Övriga rörelsekostnader 182.000 € 148.500 €
RÖRELSERESULTAT: +120.000 € +70.000 €
Räntekostnader -15.000 € -20.000 €
Ränteinkomster +1.000 € +1.500 €
Extraordinära intäkter +5.000 € 0 €
Extraordinära kostnader 0 € -8.000 €
Skatter 29.000 € 11.000 €
RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT +82.000 € +32.500 €I de månadliga bokföringsrapporterna är ordningen av intäkterna och kostnaderna densamma som i den slutgiltiga resultaträkningen ovan. Det är viktigt att känna till vad de olika posterna innehåller för kostnader eller intäkter för att kunna påverka dem.