7.3 Företagets redovisning och dess uppgifter

Redovisningens uppgift är dels att samla och registrera affärshändelser, dels att utvärdera olika verksamhetsalternativ med hjälp av olika kalkyler. Den första typen av redovisning kallas ”extern redovisning” och den senare ”intern redovisning”. 

Den externa redovisningens rapporter läser bl.a. aktieägare, skattemyndigheter och andra intressenter. 

Den interna redovisningens rapporter är för företagets ledning och fungerar som underlag för olika operativa beslut.  

Samla och registrera affärshändelser 

Bokföringens uppgift är att samla och registrera affärshändelser. Varje företag är bokföringsskyldigt. De flesta företagen har dubbel bokföring, vilket innebär att varje affärshändelse ska bokföras på minst två olika konton. Endast yrkesutövare kan ha enkel bokföring.

De flesta turistföretag anlitar i dag en bokföringsfirma. I många fall görs bokföringen på dator och företagen får en bokföringsrapport en gång i månaden. Detta sker normalt i samband med den månatliga redovisningen av mervärdesskatt (moms) till staten. Denna bokföringsrapport är vid sidan av bokslutsrapporterna det viktigaste verktyget för uppföljningen av företagets ekonomiska läge. Därför är det mycket viktigt att företagarna förstår hur dessa rapporter är uppbyggda och kan analysera dem för att sedan kunna fatta rätt beslut.  

Om företagaren har svårt att förstå bokföringsrapporter och bokslut är det viktigt att be om hjälp med detta. Hjälp kan man få bl.a. av bokföringsfirman, bankens företagsrådgivare, handelskammaren, lärarna i företagsekonomi vid Högskolan på Åland eller andra insatta personer.  

Företagen måste sammanställa bokslut

Efter varje tolvmånaders period ska företag sammanställa ett bokslut. Dessa perioder kallas räkenskapsperiod.

Enligt bokföringslagen kan en räkenskapsperiod undantagsvis vara kortare eller längre (högst 18 månader) än 12 månader. Bokslutet ska visa företagets verksamhetsresultat för det avslutade verksamhetsåret/räkenskapsperioden (Resultaträkning) samt företagets finansiella läge (Balansräkning), dvs. vad företaget äger vid bokslutsdagen (företagets tillgångar / aktiva). Bokslutet ska även visa hur tillgångarna är finansierade, dvs. hur mycket eget alternativt främmande kapital som har använts (företagets kapital / passiva). Bokslutet omfattar även närmare specifikationer till både resultat- och balansräkningen (Noter) samt en finansieringsanalys för räkenskapsåret.

Vissa större aktiebolag måste bifoga en verksamhetsberättelse till bokslutet.

Bokslutet måste undertecknas av de ansvariga i bolaget.