7.2.6 Soliditet

Eget kapital / Allt kapital i bolaget x 100

Nyckeltalet beskriver hur många procent av balansens slutsumma (totalkapital) som utgörs av eget kapital.

Bolag med mycket eget kapital och lite främmande kapital (skulder) är ofta finansiellt stabilare än bolag med lite mindre eget kapital och mer skulder, eftersom de måste betala mer i räntekostnader och amorteringar för sina lån.

Detta påverkar resultatet och lönsamheten (pga. räntorna) och även likviditeten (pga. räntorna och amorteringarna) negativt.

Bolag som har hög soliditet (stor procentuell andel eget kapital) har även bättre möjligheter att få nya lån vid behov. Vid en kreditbedömning kan bankerna tycka att alltför skuldtunga bolag inte klarar av nya skulder, antingen likviditets- eller säkerhetsmässigt.