7.2.4 Likviditeten

Likvida medel / utbetalningar på kort sikt

Om företagets likvida medel är större än dess kortfristiga skulder är likviditeten god. Likvida medel består av pengar i kassan, pengar på konton och alla olika fordringar som snabbt kan förväntas bli pengar (t.ex. kundfordringar).

Med ”utbetalningar på kort sikt” avses antingen alla kommande utbetalningar för resurser som köps eller redan har köpts in – eller företagets ”kortfristiga skulder” enligt balansräkningen. Vilket som avses beror på sammanhanget.

I det första fallet handlar det om normal likviditetsplanering under verksamhetens gång och i det senare fallet mer om en  bokslutsanalytisk bedömning av bolagets likviditet.