7.2.3 Att mäta intern effektivitet

För att mäta den interna effektiviteten kan turistföretag använda sig av flera olika nyckeltal.

Intern effektivitet kan man mäta genom att använda t.ex. följande nyckeltal:

  • Råvarukostnaderna (i euro, i procent, för företagets olika produktgrupper, ökning, minskning, svinn, inköpspriser osv.)

  • Täckningsbidragen och försäljningsbidragen (hur mycket är kvar i euro och/eller procent av försäljningsinkomsterna när råvarukostnaderna är beaktade, ökning, minskning osv.)

  • Personalkostnader (i euro, i procent av omsättningen, under olika månader, i förhållande till kunder, sålda rum, matportioner, antalet inarbetade timmar osv.)

  • Övriga rörelsekostnader (hyror, energi, reklam, resor, försäkringar, bokföring, frivilliga personalkostnader, städning, tvätterikostnader, underhållning osv.)

  • Finansieringskostnader: (räntekostnader, valutarisker osv.)