7.2.2 Att mäta extern effektivitet

För att mäta den externa effektiviteten kan turistföretag använda sig av flera olika nyckeltal.

Nyckeltal som man använder för att mäta extern effektivitet är t.ex.:

 • Företagets omsättning (i euro, ökning, minskning, i förhållande till konkurrenternas osv.)

 • Antalet kunder (totalt, nya kunder, stamkunder, ökning, minskning, jämfört med konkurrenter osv.)

 • Marknadsandel (i antalet kunder, i omsättning räknat, minskning, ökning, i förhållandet till konkurrenterna osv.)

 • Prisnivån (medelpriset för olika sålda tjänster, room rate (i hotellet), i förhållande till konkurrenters medelpriser osv.)

 • Nöjda kunder-index (antalet nöjda kunder i förhållande till alla kunder)

 • Kundupplevda kvaliteten (hur nöjda är kunderna med företagets tjänster)

 • Vilken effekt har reklam och annonser (ökar efterfrågan, hur mycket)?

 • Effektiviteten i olika distributionskanaler (hemsida, Internet, resebyråer, rederier osv.)

 • Hur effektivt är samarbetet med andra företag (ökar kunderna, ökar kundtillfredsställelsen, ökar kvaliteten hos tjänsterna, har man mer tid till annat osv.)?

 • Vilken image och profil har företaget? Matchar den med strategin?

 • Vilka olika kundgrupper/-segment har man och hur lönsamma är de?