7.2.1 Resultatet för ett visst räkenskapsår

Intäkter - Kostnader

Ett turistföretag måste sträva efter att maximera sina intäkter och minimera sina kostnader för att nå ett så bra resultat som möjligt.

Extern effektivitet 

Ett företag som har stora intäkter i relation till andra liknande företag, har en hög extern effektivitet. Ett sådant företag har en lyckad affärsidé, har hittat en egen nisch, har monopol (inga konkurrenter) eller är på annat sätt konkurrenskraftigt.

Intern effektivitet 

Ett företag som har lägre produktionskostnader än andra liknande företag har en hög intern effektivitet. Ett sådant företag är bra på att planera sina egna verksamhetsrutiner, personalen har kanske en hög arbetsmoral och yrkeskompetens och de är engagerade i företagets målsättningar. Ett sådant företag kanske också har bättre tekniska lösningar och utrustningar till sitt förfogande.

Personalen en viktig investering 

Eftersom turism är en servicebransch spelar personalen en viktig roll i verksamheten: dels som en resurs för konkurrenskraftiga tjänster och service, dels utgör personalen en stor kostnad. I hotell- och restaurangbranschen står personalkostnaderna för cirka 25-35 % av omsättningen. Det är därför viktigt att personalbehovet analyseras noggrant och att bemanningen i företaget planeras väl. Genom rätt personalplanering kan företaget höja sin interna effektivitet avsevärt.

I restaurangverksamheten utgör även råvarorna en stor kostnad. Råvarukostnaderna varierar mellan cirka 20-40 % av restaurangens omsättning beroende på dess affärsidé. S.k. gourmetrestauranger har ofta lägre råvarukostnadsprocent (15 - 25 %). Lunch- och snabbrestaurangerna har vanligtvis 25-35 % i råvaruprocent och cateringföretag och personalrestauranger kring 35-40 %.

Att utnyttja kapaciteten optimalt

När det gäller hotell-, pensionats- och andra inkvarteringsverksamheter är den största frågan när det gäller hög effektivitet hur företaget lyckas utnyttja sin kapacitet. Byggnaderna utgör stora drifts- och anskaffningskostnader och därför måste företaget se till att de utnyttjas maximalt, dvs. att så många rum säljes under så många nätter och till så bra priser som möjligt. Vid sidan om kapacitetsutnyttjande är personalplanering en viktig kostnadsfråga även för inkvarteringsföretagen.

YIELD- och Revenue Management handlar om hur företagen försöker optimera sitt kapacitetsutnyttjande i syfte att maximera intäkterna och minimera kostnaderna. YIELD Management används av rederi-, hotell- och restaurangbranscherna samt av flyg- och järnvägsbolagen.

Ett bra sätt att öka effektiviteten (både externt och internt) är att samarbeta och vara med i olika nätverk med andra företag. Genom att samarbeta kan företaget bättre fokusera på sin egen kärnkompetens (t.ex. direkt kundkontakt) och låta samarbetspartners utföra de aktiviteter som de är bäst på.