7.2 Företagsekonomiska mål och nyckeltal

För företagets överlevnad på lång sikt är ett positivt resultat, vinsten, det viktigaste målet. Det betyder att verksamhetens intäkter är större än kostnaderna.

Ett företag kan klara några förlustår men fortsätter förluståren betyder det att företagets eget kapital successivt äts upp om inte ägarna ger nytt kapital till bolaget. Då riskerar bolaget att försättas i konkurs. Att företaget går med vinst är också en förutsättning för lönsamhet, soliditet och även likviditet.

Ökad vinst ger bättre lönsamhet

I takt med att vinsten ökar förbättras också lönsamheten i bolaget (förutsatt att man inte samtidigt ökar kapitalet i bolaget). Även det egna kapitalet och soliditeten i bolaget stärks (förutsatt att man inte tar ut alla vinster eller att skulderna minskar). Genom att intäkterna ökar och kostnaderna minskar har företaget även mer pengar kvar i kassan och på konton, dvs. likviditeten stärks också.

Ett företag kan på kort sikt höja sin soliditet och likviditet t.ex. genom att ägarna satsar mer kapital. Men om inte verksamheten är vinstgivande är satsningen förgäves: förlusterna kommer successivt att äta upp det egna kapitalet, de likvida medlen kommer att ta slut eftersom företagets förmåga att skapa pengar är nedsatt (intäkterna från försäljningen täcker inte ens kostnaderna).

En sådan här ond cirkel har många turistföretag hamnat i. Det gäller att förstå de grundläggande orsakerna till företagets ekonomiska problem för att kunna åtgärda dem.