7.1 Företagsekonomiska grundbegrepp

Ett företag är en ekonomisk aktör eller enhet. Företaget har en mission och en affärsidé (se kapitlet om marknadsföring) som närmare beskriver dess verksamhet, dvs. vilka tjänster företaget producerar, till vilka behov och till vilken målgrupp. Här förklarar vi några vanliga begrepp.

Produktionsprocess - För att kunna producera tjänster behöver företaget köpa in olika produktionsresurser (t.ex. maskiner, inventarier, råvaror, anställdas arbetsinsatser, energi, olika andra tjänster, kapital osv.). Under en produktionsprocess förvandlas dessa resurser till tjänster som säljs till kunder.  

Intäkter - Resurser som företaget köper in har ett pris. På samma sätt tar företaget ut ett pris för sina tjänster. Det totala värdet av de tjänster som företaget levererar under ett räkenskapsår utgör företagets intäkter. 

Utbetalningar - När företaget betalar för sina inköpta resurser sker utbetalningar. 

Inbetalningar - När företaget får in pengar (t.ex. genom kundinbetalningar, ägarna satsar mer kapital i bolaget, bolaget lånar mer pengar, företaget får stöd, ränteintäkter osv.).

Kostnader - Det totala värdet av alla de tjänster som företaget har förbrukat under ett räkenskapsår utgör företagets kostnader.  

Resultat - Om inte intäkterna för de sålda tjänsterna täcker produktionskostnaderna, har företaget ett dåligt resultat, en förlust. Om intäkterna är större än produktionskostnaderna gör företaget en vinst.

Likviditet - Företagets likvida tillgångar (kassan, bankkonton, kundfordringar m.m.) i relation till kortfristiga utbetalningar.

Lönsamhet - Företagets ekonomiska resultat i relation till det kapital som verksamheten binder (eget och främmande kapital).

Soliditet - Företagets egna kapital i relation till företagets totala kapital.

Affärshändelser -  Är alla de händelser som påverkar företagets resultat eller ekonomiska ställning. De som påverkar företagets resultat fördelas i inkomster och utgifter. En del affärshändelser påverkar inte resultatet utan kanske mest företagets tillgångar och kapitalbalans mellan eget och främmande kapital.