6.4 Turistföretagets marknadsplan

Framgång är ett resultat av erfarenheter och kunskaper omsatta i rätt aktiviteter. Men det krävs också planering.

Planeringsprocessen i marknadsföringen brukar innehålla följande steg och omfatta dessa beslut:

1.   Inledande nulägesanalys

 • SWOT analys (analysen av möjligheter, hot, starka och svaga sidor)    

 • analysen av marknaden/kunderna, konkurrenter, samarbetspartners, leverantörer och distributörer

 • analysen av ekonomiska, sociala, tekniska, miljö- och andra viktiga trender i samhället

 • analysen av företagets starka och svaga sidor     

2.   Val av företagets vision, mission, affärsidé och strategier

 • hur tror företaget att marknaden kommer att utvecklas och se ut om x antal år och vad är det som krävs av företagen då? - vision 

 • vilken roll kommer det egna företaget att spela på en sådan marknad och vilken uppgift kommer det att ha? - mission

 • vilka är de produkter och kundfördelar som företaget ska producera, vilka är de kunder som företaget ska rikta sig till, vilka är de resurser och rutiner som behövs för detta och vilken image vill man eftersträva för att bli framgångsrik? - affärsidé 

 • vilka är de övergripande värderingar som ska genomsyra företagets verksamhet:  hållbarhet, kundservice och värdskap, kvalitet, låga kostnader osv.? - grundläggande värderingar

 • vilken/vilka är de strategier som företagets verksamhet följer när det gäller att konkurrera, ge service och sköta om kundrelationer? - strategi           

3.   Målen för marknadsföringen väljs

 • konkreta och mätbara mål för olika verksamhetsområden

 • ekonomiska mål för resultat (intäkter och kostnader), likviditet (ut- och inbetalningar), lönsamhet (resultatet i relation till bundet kapital), soliditet (eget kapital i relation till totalkapital)

 • mål för marknads- och konkurrensläget: försäljningsvolymer, marknadsandelar, produkt- / tjänstekvalité, antalet stam-/lojala kunder, antalet konkurrenter och kunder, företagets  image, positionen på marknaden, förhandlingsstyrkan gentemot distributörerna / leverantörerna, vilka krav /mål ställer företaget för distribution och distributör?

 • mål för personalstyrning: antalet, utbildnings- och kunskapsnivå, engagemangsnivån, befogenheter, belöningssystem osv.

 • mål för företagets övriga intressenter: dividendpolicy, emissionspolicy, övergripande PR-policy, miljöpolicy osv.

 • mål för distributions- och leverantörspolicy: vilka egenskaper hos leverantören/distributören är strategiska och vilka är taktiska  o.s.v

 • eventuella andra mål

 4.   Val av marknadsföringsaktiviteter (”marketing mix”) 

 • genom vilka olika aktiviteter når företaget sina mål

 • vilken marketing mix, d.v.s. vilken kombination av följande konkurrensmedel hjälper företaget att uppnå sina mål:

a) Produkt-/tjänstepaket

 • vilka kärn-, bi- och stödtjänster
 • vilken tillgänglighet
 • vilken kundnytta
 • vilket sortiment
 • vilka produktlanseringar

b) Priset

 • rabatter, betalningsvillkor, prisdifferentiering osv.

c) Distribution (Plats)

 • antalet distributörer (vem, var, när, hur)
 • internet/egen hemsida

d)    Service

 • rådgivning, utbildning, service före – under – efter kundmötet, kvalitetsnivåer och differentiering för service osv.

e)    Personal

 • vilka satsningar i servicekulturen, rekrytering, utbildning och personalutveckling, vilka satsningar i arbetsklimatet osv.

f)    Marknadskommunikation / Promotion

 • reklam och annonser, mässor och utställningar, sponsoraktiviteter, seminarier, direktreklam, internet/hemsida, broschyrer, kataloger osv.

g)    Företagets processer och policyn

 • hur kommer man att utveckla företagets processer, vilka rutiner och olika policyn har man, vem samarbetar man med och varför, satsar man på kvalitets- och miljöarbetet, klagomålshantering och –policy osv.

5.    Genomförande av de planerade aktiviteterna 

 • ansvarsfördelningar, befogenheter, tidsscheman, samarbete, nätverk osv.

 

6.    Budget för marknadsplanen

 • vad kostar de planerade aktiviteterna och hur ligger de tidsmässigt

 

7.    Utvärdering av den valda strategin och marknadsföringsaktiviteterna

 • företaget måste kunna följa upp sin verksamhet med hjälp av olika nyckeltal och rapporter

 • verksamheten och aktiviteterna måste ha mätbara delmål