5.1 Att starta eget som en process och företagets anmälningar

Följande etapper är vanliga när ett företag grundas:

se mer ingående beskrivning i ditt kompendium

 1. Beslut om att starta eget – Affärsidé, affärsplan och en bild av företagets verksamhet bör i detta skede vara klart.

 2. Val av övriga bolagsmän – beroende på verksamhetens art bör man här se om företaget kräver fler delägare eller om man klarar sig som ensamföretagare.

 3. Val av företagsform – i detta skede ska man väga för- och nackdelar mellan olika bolagsformer gentemot sin planerade verksamhet.

 4. Val av firmanamn

 5. Upprättande av företagets styrdokument – öppet bolag och kommanditbolag - bolagsavtal, aktiebolag – avtal om bolagsbildning, bolagsordning samt förteckning över aktier och aktieägare.

 6. Ansökan om näringstillstånd och en anmälan om att starta inkvarterings- och trakteringsverksamhet till Ålands landskapsregering och även en anmälan till polisen om att inleda förplägnads- och/eller härbärgeringsverksamheten. Se länkar på följande sida.

 7. Inbetalning av aktiekapitalet (i aktiebolag) och införskaffande av ett revisorsintyg över detta bifogas till grundanmälan till Patent- och registerbyrån/handelsregistret.

 8. Grundanmälan till Patent- och registerbyrån - registrering av firmanamnet.

 9. Närings-, utskänknings- och serveringstillstånden söks och erhålls, anmälan till handelsregistret (en bestyrkt kopia) och eventuella miljö- och byggnadslovsansökningar lämnas in. Se länkar på följande sida.

 10. Anskaffning av lokaliteter för verksamheten. Eventuella miljö- och byggnadslovstillstånd borde redan vara klara nu.

 11. Godkännande av lokaliteterna - Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och brandmyndigheten, godkännande av egenkontrollsystemet - Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Byggnadsnämnden måste också godkänna lokaliteterna.

 12. Verksamheten inleds – ansökan till förskottsuppbördsregistret (FO) och registret för mervärdesskatteskyldiga (moms), tecknande av försäkringar samt övriga avtal som härrör sig till verksamheten (se kompendiet för detaljerad lista).

 13. Arbetstagare anställs – upprättande av arbetsavtal, obligatoriska försäkringar tecknas, anmälan till arbetsgivarregistret, företagshälsovård ordnas samt tecknande av ArPL (Arbetstagarens pensionsförsäkring)

 14. Verksamheten är igång – se kompendiet för ytterligare information.