4.1.4 Aktiebolag

Ett aktiebolag kan grundas av en eller flera fysiska eller juridiska personer. Bolagsformen lämpar sig då man samlar in aktiekapital av flera delägare eller då företaget planerar att senare höja antalet bolagsmän eller aktier. Ett aktiebolag kan också vara ett enmansaktiebolag.

Kapitalinsats

Ett aktiebolag är startat då det har registrerats i handelsregistret. Grundandet av ett aktiebolag kräver en kapitalinsats fördelad på minst en aktie. Enligt den nya aktiebolagslagen är minimikapitalet i ett privat aktiebolag 2 500 euro och i ett publikt aktiebolag 80 000 euro.

Ansvar och beslut

I ett aktiebolag begränsas aktieägarnas ansvar till kapitalinsatsen. I praktiken är det dock vanligt att grundaren eller grundarna ofta även måste ställa sin personliga egendom i borgen för de lån som företaget tar. Beslutanderätten fördelas mellan bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören om en sådan anställts, beroende på vilken typ av ärende det är fråga om. I aktiebolagslagen finns en lagstadgad administration som måste tas i beaktande. Makten i ett aktiebolag är uppdelad enligt följande: 

  • Bolagsstämman är ett möte för aktieägarna och bolagets högsta beslutsfattande organ.

  • Styrelsen väljs av bolagsstämman och ansvarar för bolagets verksamhet och bokföring och har allmän behörighet i bolagets ärenden.

  • Verkställande direktören väljs vid behov av styrelsen och ansvarar för bolagets löpande verksamhet.

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för de skador de uppsåtligt eller genom vållande förorsakat bolaget. De ansvarar även för skador som de genom sin verksamhet vållat aktieägare eller utomstående, om skadan beror på verksamhet som bryter mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Kräver noggrannare kunskap om lagstiftning

Aktiebolaget kräver en noggrannare kunskap om lagstiftningen och är administrativt tyngre än de andra bolagsformerna. Det lämpar sig som bolagsform för företag som kräver stort kapital, men även för mindre företag som vill ha större flexibilitet.

Aktieägarna kan lyfta medel ur bolaget genom lön eller dividend. Ett aktiebolag kan under vissa omständigheter omvandlas till enskild firma, öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag. Detta har dock ofta tunga påföljder i beskattningen och därför bör en omvandling övervägas noga innan den verkställs.