4.1.3 Kommanditbolag 

Ett kommanditbolag grundas liksom ett öppet bolag genom ett avtal mellan minst två bolagsmän. Ett kommanditbolag har alltid två olika slags bolagsmän: minst en ansvarig bolagsman som ansvarar för bolagets verksamhet och minst en tyst bolagsman som placerar kapital i bolagets verksamhet.

Ansvar och beslut

Ansvariga bolagsmän i kommanditbolag ansvarar med hela sin förmögenhet för skulder som uppstår i företagsverksamheten. Den tysta bolagsmannens ansvar däremot är begränsat till den kapitalinsats som personen har investerat i bolaget. De ansvariga bolagsmännen har ensamma eller tillsammans beslutanderätt beroende på bolagsavtalets utformning. En tyst bolagsman har inte rätt att representera bolaget eller delta i beslutsfattandet om inte annat överenskommits.

En verkställande direktör kan vid behov anställas för att sköta företagets löpande ärenden. De ansvariga bolagsmännen avtalar om hur vinst och förlust ska fördelas mellan dem. Även denna bolagsform förutsätter att bolagsmännen kan samarbeta och att de litar på varandra. Det här är en lämplig företagsform för små och medelstora företag.

Ansvariga bolagsmän i ett kommanditbolag har samma möjligheter att lyfta pengar ur bolaget som i ett öppet bolag. Tysta bolagsmän får vinstandel enligt bolagsavtalet. Ett kommanditbolag kan omvandlas till öppet bolag, aktiebolag eller under vissa omständigheter till enskild firma.