4.1.2 Öppet bolag

Ett öppet bolag kräver alltid minst två bolagsmän.

Bolaget grundas genom ett bolagsavtal mellan bolagsmännen. Bolagsavtalet ska vara skriftligt och reglera nödvändiga frågor som rör företagets verksamhet och bolagsmännens rättigheter och skyldigheter. För att grunda ett öppet bolag finns inget krav på kapitalinsats.

Ansvar och beslut 

Ansvariga bolagsmän ansvarar med hela sin förmögenhet för skulder som uppstår i företagsverksamheten. De ansvariga bolagsmännen har ensamma eller tillsammans beslutanderätt beroende på vad som stadgas i bolagsavtalet.

En verkställande direktör kan vid behov anställas för att sköta företagets löpande ärenden.

De ansvariga bolagsmännen avtalar om hur vinst och förlust fördelas mellan dem. Denna bolagsform kräver att bolagsmännen kan samarbeta och att de litar på varandra. Bolagsformen lämpar sig ofta för företagsverksamhet i små eller medelstora familjeföretag.

Bolagsmännen kan lyfta medel ur bolaget i form av lön, vinstandel, lån och privatuttag. Ett öppet bolag kan omvandlas till ett kommanditbolag, aktiebolag eller under vissa omständigheter till enskild firma.