3.11 Skattelagar

Företagare är personer som bedriver näringsverksamhet och vars företag beskattas enligt bestämmelserna i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (Närings-skattelagen/ NärSkl 360/1968):

  1. Rörelseidkare och yrkesutövare

  2. Bolagsmän i öppna bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag

  3. Personer i ledande ställning i ett aktiebolag som ensamma eller tillsammans med sina familjemedlemmar innehar mer än hälften av aktiekapitalet eller rösttalet i bolaget

Direkta och indirekta skatter

Företagen och företagare betalar både direkta och indirekta skatter. De direkta skatternas storlek påverkas av företagets resultat och betalas av företaget/företagaren själv. Direkta beskattningen regleras av Näringsskattelagen (Nskl). De som driver företagsverksamhet som huvudsyssla måste anmäla sig till registret över förskotts- skatteskyldiga hos skattebyrån.

Den beskattningsbara inkomsten från verksamheten fördelas i

1. Förvärvsinkomster

2. Kapitalinkomster

De beskattas olika. Se mer om detta: Lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 24.6.1968/360

Mervärdesskatten (moms) är en indirekt skatt. Den betalas av de konsumenter/företag som är s.k. "slutanvändare" av de sålda varorna eller tjänsterna. Skatten redovisas till staten varje månad (alt. en gång/år) av de företag som har sålt de aktuella varorna och tjänsterna vidare. Om omsättningen i affärsverksamheten överstiger 8500 € / år är man mervärdesskatteskyldig och ska anmäla sig till registret över mervärdesskatteskyldiga.

Mervärdesskattelagen (30.12.1993/1501) tar upp principerna för mervärdesskatten.