3.10.3 Övriga lagar och förordningar

Här listas övriga lagar och förordningar som bör beaktas vid turistisk verksamhet  

Lag om konkurrensbegränsningar (27.05.1992/480)

Syftet med lagen är att garantera fri konkurrens på marknaden. Läs mer

Lag om otillbörligt förfarande i näringslivet (22.12.1978/1061)

Syftet med lagen är att skydda företag från otillåten konkurrens. Läs mer

Skadeståndslag (31.05.1974/412)

Skadeståndslagen är en allmän lag om hur skador ska ersättas. Den tillämpas när ingen annan lag kan tillämpas. Huvudprincipen är att brist eller fel i en leverans först måste kunna påpekas innan skadestånd kan krävas. Läs mer

Turism och miljön

Naturen är en av Ålands viktigaste attraktioner i kampen om turisterna. Därför är det extra viktigt att miljön skyddas och att även turistföretagen gör sitt bästa för att värna om miljön och beaktar de olika miljöbestämmelserna i sin verksamhet.

Byggandet av nya turismanläggningar kan kräva både byggnads- och miljötillstånd.

Landskapslagen (2008:124)

Landskapslagen (2008:124) om miljöskydd beskriver närmare kraven för miljötillstånd och miljögranskning. En del verksamheter förutsätter tillstånd enligt a) vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland, b) landskapslagen (1981:3) om renhållning eller c) Europeiska gemenskapens rättsakter på miljöområdet vilka specificerats i landskapsförordning.

Landskapsförordningen (2008:130)

Landskapsförordningen (2008:130) om miljöskydd beskriver bl.a. vad som gäller för avloppsvatten från t.ex. hotell, pensionat, stugbyar, restauranger, campingplatser, gästhem eller andra liknande företag.

Byggnadstillstånden beviljas av respektive kommun, miljötillstånden beviljas och miljögranskningen genomförs av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.


Allemansrätten

I Finland gäller allemansrätten även för utländska medborgare. På Åland är allemansrätten en aning mer begränsad jämfört med i Finland och Sverige. Se närmare om allemansrätten på Åland: Allemansrätten

Kundregister i marknadsföringen

Lagen om personuppgifter (523/1999) ska skydda konsumenter från problem som spridningen av personliga uppgifter i olika register kan skapa. Den tillämpas till olika ADB-baserade register samt till olika kataloger och kartotek. Läs mer