3.10.2 Lag om konsumentvarors och konsumenttjänsters säkerhet (30.01.2004/75)

Lagen omfattar alla varor och tjänster som produceras, säljs, marknadsförs och importeras av företag till konsumenter.

Företagen har ett ansvar för att deras produkter och tjänster till konsumenterna är trygga och säkra att använda och inte utgör en risk för hälsa och egendom.

Lagens syfte är att förebygga faror och risker som olika varor och tjänster kan utsätta konsumenterna för. Företaget har en skyldighet att vara noga med säkerhetsfrågor. Om företaget har fått kunskap om att en av deras produkter eller tjänster är farliga borde företaget genast kontakta den övervakande myndigheten för att informera om vilka åtgärder som har vidtagits för att minimera/eliminera riskerna.

Läs mer: Lag om konsumentvarors och konsumenttjänsters säkerhet (30.01.2004/75)