3.10.1 Konsumentskyddslag (20.01.1978/38) och gällande andra villkor

Konsumentskyddslagen är en övergripande lag som skyddar konsumenter. Lagen om paketreserörelser (se tidigare) och Lagen om produktsäkerhet (30.01.2004/75) bygger på den. Den omfattar all försäljning och marknadsföring av konsumentvaror och -tjänster.

Konsumentskyddslagen reglerar även marknadsföringen av turistbranschens tjänster. Huvudregeln är att om den levererade produkten inte motsvarar det som har avtalats betraktas tjänsten som bristfällig och konsumenten måste få kompensation antingen genom en ny produkt eller motsvarande prisjustering.

Lagen förbjuder även företag att vidta åtgärder i sin marknadsföring som strider mot "god affärssed" eller som på annat sätt är "opassande". Grundregeln är att all marknadsföring som inte innehåller "för konsumentens hälsa och ekonomiska trygghet nödvändig information" betraktas som opassande. Även målgruppen är viktig. Brister i marknadsföring som riktar sig till barn och gamla bedöms extra hårt.

I resebranschen används ofta olika allmänna villkor och modeller som alltid ska finnas med som bilaga till det avtal som tecknas. Om företaget vill ha dem som en del av avtalet bör det informera hur och var kunderna kan se och läsa dem. Exempel på sådana allmänna villkor är:

  • Villkoren för paketresor

  • De nordiska hotellreglerna

  • Avtalsvillkoren för landsbygdsturism

Se även http://www.mmm.fi/sv/index/amnesomraden.html

Om konsumenten anser att ett avtalsbrott har begåtts kan hon vända sig till den lokala konsumentskyddsbyrån eller -ombudsmannen. De kommunala konsumentrådgivarna hjälper konsumenterna att förhandla med företagen vid eventuella avtalsbrott.

Om förhandlingarna inte ger resultat kan konsumenten föra ärendet vidare till konsumentklagomålsnämnden. Nämndens beslut är endast rekommendationer, men om företagen inte följer dem kan konsumenten föra ärendet vidare till domstol.

Se även Konsumentskyddslag