3.9 Trafikföretag (persontransporter)

För företag som sysslar med persontransporter gäller följande lagar och förordningar

Landskapslagen (1976:33) om yrkesmässig trafik

Landskapslagen (1976:33) om yrkesmässig trafik reglerar sådan yrkesmässig trafik på Åland som innebär att motorfordon jämte förare mot betalning ställs till allmänhetens eller viss uppdragsgivares förfogande för person- eller godsbefordran på väg som avses i vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland. Den som bedriver yrkesmässig trafik i enlighet med denna lag måste ansöka om trafiktillstånd (t.ex. taxitillstånd). Ansökan ska skriftligen göras hos landskapsregeringen.

Landskapsförordningen (1976:6)

Landskapsförordningen (1976:6) om färjor tillämpas på landskaps- och kommunalfärjor som har till uppgift att i anslutning till allmän eller kommunalväg förmedla fordons- och passagerartrafik över vatten inom landskapet Åland.