1.1 Kursens syfte och innehåll

Att kunna förbereda sig kräver kunskap.

Syftet med den här kursen är att du i princip direkt ska kunna tillämpa de nya kunskaperna i din egen verksamhet. Kursens övriga målsättningar är att du efter denna kurs ska:

 • känna till de viktigaste lagarna och förordningarna som påverkar ett turistföretags verksamhet

 • känna till skillnaderna mellan olika bolagsformer och kunna välja rätt bolagsform för din egen verksamhet

 • känna till vilka olika myndighetsanmälningar som är aktuella för din verksamhet

 • känna till grundprinciperna för marknadsföringen av ett turistföretag

 • känna till vilka olika finansieringsformer och försäkringar som finns för dig

 • kunna förstå bokföringsrapporter och vad som påverkar resultatet

 • den studerande ska också förstå de grundprinciper som styr prissättningskalkyler och ekonomiska budgetar

Under denna kurs kommer vi att ta upp följande:

 • I kapitel två bekantar de studerande sig med begreppet "turism" och "turistföretag".

 • I kapitel tre behandlas juridiska frågor som är centrala för ett turistföretag.

 • I kapitel fyra belyses skillnaderna mellan olika bolagsformer och faktorer som påverkar valet av bolagsform.

 • I kapitel fem beskrivs vilka anmälningar som ett turistföretag måste lämna, antingen till olika myndigheter eller till andra intressenter.

 • Det sjätte kapitlet handlar om turistföretagets marknadsföring; vad som påverkar marknadsföringen och vad man bör tänka på när man gör en marknadsplan.

 • Det sjunde kapitlet förklarar de företagsekonomiska grundpelarna; vad som påverkar turistföretagets ekonomiska resultat, lönsamhet, likviditet och soliditet. Kapitlet tar även upp hur man prissätter tjänster och gör enklare resultat-, likviditets- och finansieringsbudgetar.

 • I det åttonde kapitlet beskrivs hur olika företagsformer beskattas samt vilka försäkringar som är obligatoriska och vilka som är frivilliga för ett turistföretag.     

Kompendium

Till kursen finns även ett skriftligt kompendium som ska läsas parallellt med nätkursen. Nätkursens innehåll baseras på kompendiet, som går in lite djupare i ämnet. Frågor och delar av portfoliouppgifter kommer även att härstamma från kompendiet. I kompendiet finns det en del praktiska exempel som inte finns på nätet. Klicka här för att ladda ner kompendiet.

Portfoliouppgift

Portfoliouppgift och provfrågor

I slutet på varje kapitel kommer du att få göra en portfoliouppgift baserad på din befintliga eller planerade verksamhet. Syftet med uppgiften är att du direkt ska få tillämpa dina nya kunskaper i praktiken. När du gör uppgiften utgår du från den egna eller planerade verksamheten. Efter varje kapitel kommer du även att få göra ett självtest.

Omfattning

Denna kurs omfattar totalt 3 sp eller ca. 81 timmar totalt inklusive självstudier.