3.6 Lagstiftning som reglerar företagets bokföring och revision

Bokföringslagen beskriver hur bokföringen ska ordnas i ett företag.

I lagen står det vilka som är bokföringsskyldiga, hur bokföringen ska skötas i olika bolag, hur bokföringsmaterialet ska se ut, hur bokslutet ska göras, hur olika poster ska värderas osv. Bokföringslagen

Bokföringsförordningen

Bokföringsförordningen beskriver hur balans- och resultaträkningen ska se ut och vilka noter/bilagor som ska finnas med. Bokföringsförordningen

Revisionslagen

Revisionslagen beskriver de principer som gäller för revision av bolagets räkenskaper. Revisionslagen

Aktiebolagslagen och lagen om personbolag

Även i aktiebolagslagen och i lagen om personbolag finns det bestämmelser som påverkar bokföringen och bokslutet. Bokföringen ska även följa de lagar och paragrafer som gäller för olika bolagsformer.

Lönebokföring

Lagen om förskottsuppbörd (20.12.1996/1118) ställer vissa krav på bokföringen. En lönelista ska sammanfattas i alla företag som betalar löner till minst tre anställda samtidigt. Lönelistan innehåller uppgifter om lönebetalningar på en viss dag. Vilka uppgifter som ska finnas med anges i lagtexten. Det ska även finnas ett lönekort för varje anställd. Lagen om förskottsuppbörd (20.12.1996/1118)