3.5 Lagstiftning, avtal och anvisningar som reglerar personalärenden

Det viktigaste avtalet som reglerar arbetsvillkoren i hotell- och restaurangbranschen är förmodligen "Hotell- och restaurangbranschens kollektivavtal".

Det senast tecknade avtalet är i kraft 2007 - 2010. Det finns också en del övrig lagstiftning som ger ramarna för personalhanteringen i ett företag. Här hittar du aktuell lagstiftning.

Arbetsavtalslagen

Det kan finnas bestämmelser i kollektivavtalet som avviker från arbetsavtalslagen. Kom därför ihåg att kontrollera med ditt kollektivavtal.

Arbetstidslagen

Det kan finnas bestämmelser i kollektivavtalet som avviker från arbetstidslagen. Kom därför ihåg även när det gäller detta att kontrollera med ditt kollektivavtal.

Semesterlagen

Det kan även finnas bestämmelser i kollektivavtalet som avviker från semesterlagen. Kom därför ihåg att kontrollera med ditt kollektivavtal.

Samarbetslagen

Med lagen om samarbete i företag har samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen förbättrats. Tvister ska i första hand lösas lokalt mellan arbetsgivaren och arbetstagarna eller deras representanter.

Arbetarskyddslagen

I arbetarskyddslagen regleras förhållanden som avser arbetssäkerhet, hälsa och välbefinnande i arbetet.

Lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Det kan finnas bestämmelser i kollektivavtalet som avviker från lagen om tillsynen över arbetarskyddet. Kom därför ihåg att kontrollera med ditt kollektivavtal.

Jämställdhetslagen

Jämställdhetslagens syfte är att hindra diskriminering på grund av könstillhörighet samt att främja mäns och kvinnors jämställdhet inom arbetslivet. Med jämställdhetslagen säkras en likvärdig behandling av båda könen, särskilt i arbetslivet.

Lag om likabehandling

Syftet med lagen om likabehandling är att främja och garantera att likvärdighet iakttas samt att förbättra rättsskyddet för en person som har utsatts för sådan diskriminering som omfattas av lagen och som avser annan än könsbaserad diskriminering.

Lag om integritetsskydd i arbetslivet

Syftet med denna lag är att i arbetslivet genomföra de grundläggande fri- och rättigheter som tryggar skyddet för privatlivet och den personliga integriteten. I personuppgiftslagen och lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation finns allmänna bestämmelser om dataskydd, som tillämpas inom arbetslivet parallellt med denna speciallag.

Syftet med lagen om integritetsskydd i arbetslivet är att reglera frågor som rör skyddet av privatlivet inom arbetslivet. Lagen tillämpas på alla arbetstagare samt på tjänsteförhållanden och andra jämförbara anställningsförhållanden. Vissa delar av lagen tillämpas också för personer som söker arbete. Lagen gäller endast förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och den ska finnas tillgänglig för arbetstagarna på arbetsplatserna. Hotell- och restaurangbranschens kollektivavtal

Arbetsministeriets broschyr beskriver mer omfattande hur systemet för arbetslagstiftning och andra avtal i Finland fungerar samt även den centrala lagstiftningen och avtalen kring detta: Läs mer i Arbetsministeriets broschyr

I och med att företaget har anställda måste det också ha en fungerande hälsovård. Den lagstadgade företagshälsovården ger företaget en del uppgifter. ÅHS, Medimar och Cityläkarna hjälper nystartade företag på Åland med att organisera företagshälsovården ändamålsenligt. Information om företagshälsovård