3.2 Företagets lokaliteter

För en del verksamheter krävs det att myndigheterna har gjort en inspektion av lokalerna innan man får starta.

På Åland är det Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndigheter som gör inspektionen.

Exempel på sådana verksamheter är:

 • livsmedelsaffärer

 • caféer

 • kiosker

 • restauranger

 • inkvarterings- och trakteringsverksamhet

 • livsmedelsproduktion

 • skolor och daghem

 • frisörsalong

 • massagelokal

Restaurang- och hotellbyggnader måste även enligt lag godkännas av brandmyndigheten. En brandsyn måste genomföras och verksamheten får inte inledas innan lokalerna är godkända. I länken längst ner finner du närmare information om denna procedur.

Enligt räddningslagens 34 § är syftet med en brandsyn att förebygga faror som eldsvådor och andra olyckor medför för människor, egendom eller miljön. Vid brandsyn ska det kontrolleras att byggnaden eller konstruktionen, dess omgivning samt de övriga förhållandena på platsen är säkra samt att fastighetens ägare eller innehavare har föreskriven beredskap att förebygga olyckor och avvärja skador samt beredskap för befolkningsskydd.

I samband med brandsynen ska också fastighetens skyddsrum inspekteras och utrustningen i skyddsrummet kontrolleras.

Vid behov ges även råd om hur eldsvådor och andra olyckor kan avvärjas.

Brandsyn

Enligt räddningslagens 35 § ska brandsyn förrättas:

 • i bostadshus och på platser som med hänsyn till person- och brandsäkerheten kan jämställas med bostadshus. Brandsyn sker med intervaller som bestäms i beslutet om servicenivån enligt 13 § (allmän brandsyn) på platser som bestäms genom förordning av statsrådet och där riskerna för person- och brandsäkerheten eller för miljön kan anses vara större än vanligt. Brandsynen sker årligen och vid behov oftare (allmän brandsyn)

 • samt på platser som avses ovan i 2 punkten innan verksamheten på platsen inleds eller när den väsentligt ändras (special brandsyn).

Vid behov förrättas efterbesiktningar för att kontrollera att föreskrifter som har meddelats vid brandsynen har iakttagits.

Om det finns särskilda skäl kan brandsyn vid behov förrättas även vid andra tidpunkter (extra brandsyn). Brandsyn får förrättas av den lokala räddningsmyndigheten.
Allmän brandsyn meddelas på förhand i media.

Läs mer