3.1 Rätt att utöva näring och anmälningsskyldigheten

Vem har rätt att utöva näring på Åland?  

På Åland gäller Landskapslag (1996:47) om rätt att utöva näring:
Gå in på: www.regeringen.ax, välj Lagstiftning / Hela Ålands lagsamling 2008 / Sid 407. 

 • Myndiga fysiska personer som inte är försatta i konkurs och som har hembygdsrätt eller utan avbrott har varit bosatta i landskapet under minst fem år har rätt att utöva rörelse eller yrke som näring i landskapet.

 • Myndiga fysiska personer som inte är försatta i konkurs men saknar hembygdsrätt och inte utan avbrott varit bosatta i landskapet under minst fem år samt juridiska personer kan av landskapsstyrelsen, då skäl föreligger och efter prövning i varje enskilt fall, beviljas rätt att utöva näring.

 • Juridiska personer (företag) som har hemort i landskapet och vars samtliga bolagsmän eller styrelsemedlemmar har hembygdsrätt eller utan avbrott har varit bosatta i landskapet under minst fem år kan inte utan särskilda skäl förvägras näringsrätt.

 • Näringsrätten kan avse viss tid eller viss näring och kan beviljas på villkor som (landskapsstyrelsen) anser nödvändiga.

 • Landskapsregeringen skall föra ett register över beviljade näringsrätter.

Reglementering av näring på Åland:

 • Genom landskapslag kan fastställas en skyldighet att ansöka om tillstånd hos landskapsstyrelsen för utövande av viss näring. (näringsstillstånd)
  = gäller t.ex. inledande av resebyrårörelse på Åland (Landskapslag (1975:56) om resebyrårörelse

 • Genom landskapsförordning kan fastställas en skyldighet att göra anmälan innan utövande av viss näring inleds. (näringsanmälan)
  = gäller t.ex. inledande av hotell- och restaurangverksamhet på Åland (Landskapsförordning (1996:49) om inkvarterings- och trakteringsverksamhet)

 • Landskapsregeringen kan fastställa särskilda bestämmelser för utövande av viss näring.
  = Landskapslagen (1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen stadgar närmare om hanteringen av alkohol i restaurangerna på Åland. Serveringen av alkohol kräver ett serveringstillstånd som måste ansökas.

 • Om skyldigheten för juridiska personer samt enskilda näringsidkare att göra grundanmälan till patent- och registerstyrelsen innan verksamheten inleds stadgas i handelsregisterlagen: www.finlex.fi/sv/ (FFS 129/1979)