2.5.7 Företaget är ansvarskännande och samarbetar effektivt

Att ta hänsyn till moralisk-etiska värderingar, säkerhets-, hälso- och miljöfrågor är viktigt för ett modernt turistföretag.

Att kunna samarbeta ökar effektiviteten i företagets egen verksamhet både internt och externt samt skapar positiva attityder till företaget.

Ansvar som konkurrensmedel

Företag har även ett moralisk-etiskt ansvar gentemot sina kunder och samhället eftersom det är en del av samhället. Företaget måste anpassa sig till de krav som samhället ställer på säkerhets- och miljötänkande. Många företag utnyttjar effektivt den moralisk-etiska aspekten i sin marknadsföring. I dagens tuffa konkurrens väljer alltfler kunder de företag som har en stark profil i miljö- och säkerhetsfrågor.

Det är viktigt att turistföretagaren är insatt i den aktuella lagstiftningen, har ett fungerande system för hantering av miljö- och säkerhetsfrågor och kan kommunicera dem med både marknaden och myndigheterna. Att ha ett fungerande kvalitetsledningssystem betyder även att företaget kan hantera säkerhets- och miljöfrågor på ett trovärdigt sätt. Därför rekommenderas starkt att företagaren känner till de kvalitetslednings- och miljöledningssystem som passar till just det egna företagets verksamhet.