2.5.3 Ständigt utvecklings- och förbättringsarbete

Kontinuerlig planering och utvärdering av verksamheten utgående från fakta och tidigare erfarenheter.

Verksamheten måste vara mål- och resultatinriktad. Viktiga delområden för mål- och resultatutvärdering är de olika intressentgruppernas behov och önskemål för verksamheten. Kunder, ägare, personal, leverantörer, samarbetspartners och samhället är exempel på sådana viktiga intressentgrupper.

Kvalitetsledning viktigt!

Företaget bör ha ett kvalitetsledningssystem. Ett sådant system gör att man aktivt jobbar med kvalitetshöjande åtgärder. Man mäter tillfredsställelsen hos företagets viktigaste intressenter, skapar målsättningar och planerar aktiviteter för verksamheten, mäter dem genom olika nyckeltal och ändrar det som inte är bra.

Ständigt utvecklingsarbete

Utvecklingsarbete går ut på att ständigt försöka förbättra både den interna och externa effektiviteten. Den externa effektiviteten handlar om hur företaget bättre skulle kunna tillfredsställa sina kunder, höja kvaliteten på sina produkter och även kunna ta bättre betalt för dem.

I detta arbete omfattas även företagets leverantörer och distributörer, eftersom hela distributionskedjan bakom den tjänst som kunden köper måste analyseras. Olika lösningar i samarbete med de egna leverantörerna och distributörerna kan öka kundvärdet, eller göra distributionen av företagets tjänster effektivare, med större vinst som resultat.

Utöver detta måste företaget även jobba intensivt med att utveckla sina egna processer. Man kan alltid bli bättre på att hantera råvaror, producera egna tjänster, marknadsföra sig m.m. Det kan t.ex. handla om att bli snabbare, höja kvaliteten eller skapa ett samarbete.

Flexibilitet och snabbhet i verksamheten

Att kunna leverera snabbare och att bättre kunna anpassa sig till olika kunders behov och önskemål är idag allt viktigare egenskaper för ett turistföretag.