2.5.2 Ledarskap

Ägaren/chefen i företaget ska föregå med gott exempel när det gäller kundorientering och det ständiga arbetet med bli bättre och utvecklas.

Ledarens centrala uppgift är att sätta upp olika mål för verksamheten och att skapa förutsättningar för dessa. Till uppgiften hör även att kunna definiera olika mått/nyckeltal för verksamheten som hjälp vid planering och uppföljning.

Se sina egna styrkor och svagheter

Ledarskap innebär att man objektivt kan analysera marknaden och det egna företaget. Att man kan se möjligheter och hot samt starka och svaga sidor. Att man kan skapa en tydlig vision för företaget som berättar på vilket sätt man framgångsrikt kan konkurrera med andra företag. Att man utgående från visionen kan skapa långsiktiga strategier och mål för företagets verksamhet. Att årligen kunna förvandla strategier till konkreta åtgärder och att kunna utvärdera dessa åtgärder och strategier för att vid behov kunna förändra dem.

!Motivera och engagera personal

Ledarskap handlar också om att kunna arbeta med människor för människor. Det handlar om att kunna förankra och förverkliga företagets strategier och planerade åtgärder hos personalen så att företaget når fram till sina mål. Det handlar om att kunna anställa rätt människor, att motivera, informera, utbilda och belöna dem och att kunna "klä" företagets målsättningar till konkreta mål som personalen kan identifiera sig med och som kan mätas med hjälp av sporrande delmål.

I ledarskap inom turistföretagande ingår även ett ekonomiskt ansvar. Turistföretagaren bör kunna planera och mäta företagets ekonomiska resultat, lönsamhet, likviditet och soliditet. Därför måste man kunna läsa och förstå ekonomiska rapporter (månadsrapporter från bokföringen, bokslut, försäljningsstatistik osv.) samt göra åtminstone enklare budgetar.