10. Begreppslista

Turism 
resor från den egna bostadsorten till andra orter
Segmentering/segment processen där man fördelar marknaden till olika mindre delmarknader kallas segmentering och varje identifierad delmarknad kallas segment
Marketing Mix val av marknadsföringsaktiviteter, genom vilka aktiviteter når man sina kunder
Positionering val av målgrupper samt plan för att nå dem
Benchmarking jämföra sin verksamhet med övriga aktörer i branschen
Yield-management att maximera intäkterna och minimera kostnaderna i olika marknadssituationer
HRM Human Resource Management, kontinuerlig utveckling av ledarskap och personalpolitik
SWOT-analys analys av möjligheter, hot, starka och svaga sidor hos verksamheten
Vision hur tror företaget att marknaden kommer att utvecklas och se ut i framtiden och vad är det som krävs av företagen då
Mission vilken roll kommer det egna företaget att spela på marknaden och vilken uppgift kommer det att ha
Affärsidé vilka är de produkter och kundfördelar som företaget ska producera, vilka är de kunder som företaget ska rikta sig till, vilka är de resurser och rutiner som behövs för detta och vilken image vill man eftersträva för att bli framgångsrikt
Strategi vilken/vilka är de strategier som företagets verksamhet följer när det gäller att konkurrera, ge service och sköta om kundrelationer
Produktionsprocess processen där inköpta resurser förvandlas till säljbara tjänster/produkter
Intäkter totala värdet av de tjänster som företaget säljer under ett räkenskapsår utgör företagets intäkter
Utbetalning när företaget betalar för sina inköpta resurser
Inbetalningar när företaget får in pengar (t.ex. genom kundinbetalningar, ägarna satsar mer kapital i bolaget, bolaget lånar mer pengar, företaget får stöd, ränteintäkter osv.)
Kostnader det totala värdet av alla de tjänster som företaget har förbrukat under ett räkenskapsår
Resultat om inte intäkterna för de sålda tjänsterna täcker produktionskostnaderna, har företaget ett dåligt resultat, en förlust. Om intäkterna är större än produktionskostnaderna gör företaget en vinst
Likviditet företagets likvida tillgångar (kassan, bankkonton, kundfordringar m.m.) i relation till kortfristiga utbetalningar
Lönsamhet företagets ekonomiska resultat i relation till investerat kapital, lånat kapital
Soliditet företagets egna kapital i relation till företagets totala kapital
Affärshändelser alla de händelser som påverkar företagets resultat eller ekonomiska ställning
Omsättning värdet av alla sålda tjänster exkl. moms
Break Even hur mycket företaget måste sälja för att täcka alla sina kostnader (fasta och rörliga)
Täckningsbidrag produktens försäljningspris exkl. moms minus produktens rörliga produktionskostnader
Lagerförändring om det utgående lagret är större än det ingående betyder det att alla inköpta råvaror inte har gått åt (man köpte in för mycket råvaror) och inköpskostnaderna bör justeras ner med lagerökningens storlek. Om lagret har minskat, köpte man in för lite råvaror och då ökar råvarukostnaderna med lagerminskningens värde.
Avskrivningar den planenliga årliga kostnaden (avskrivningen) för de tillgångar, både immateriella (patent, licenser, copyrights, marknadsundersökningar osv.) och materiella (byggnader, maskiner, inventarier, bilar, båtar osv.) som företaget äger och själv använder i sin verksamhet
Priskalkyl huvudprincipen vid prissättning är att priset för en viss tjänst måste täcka produktionskostnaderna och även ge en liten vinstmarginal
Budgetering budgetar är ekonomiska planer som görs för olika situationer
Inkomstfinansiering det som återstår av försäljningsinkomsterna efter att de löpande utgifterna för företagets verksamhet har dragits av
Eget kapital det kapital som företagets ägare har investerat i företaget. Det omfattar bl.a. startkapitalet och de vinster som man inte har betalat ut
Främmande kapital de lån och andra krediter som företaget får av banker och andra kreditgivare
Driftskapital de pengar (det kapital) som ligger bundna i företagets dagliga verksamhet
Beskattningsbar inkomst inkomsten efter alla godkända avdrag
Moms 
mervärdesskatten (momsen) är en konsumtionsskatt, konsumenten som köpare av varor eller tjänster är den slutgiltiga betalaren av denna skatt
Skattskyldighet Alla företag som säljer varor eller tjänster som rörelse är i princip skattskyldiga