8.1.3 Anteckningar på fakturan

Vad ska framkomma på min faktura? 

I mervärdesskattelagen finns fastställda bestämmelser för vilka uppgifter som ska framgå på en faktura:

 • datum för utfärdandet av fakturan

 • ett löpnummer

 • säljarens FO-nummer

 • säljarens namn och adress

 • de sålda varornas eller tjänsternas art och mängd

 • datum för varuleverans eller utförande av tjänst

 • det momsfria priset för varje skattesats

 • skattesatsen

 • det momsbelopp som ska betalas

Om fakturabeloppet är mindre än 250 euro kan man tillämpa stadgandena om lättnader på fakturaangivelser. Följande uppgifter ska då framgå:

 • datum för utfärdandet av fakturan

 • säljarens namn och FO-nummer

 • de sålda varornas eller tjänsternas art och mängd

 • det skattebelopp som skall betalas angivet per skattesats eller skattegrunden per skattesats

Här är det alltså möjligt att ange priset inklusive moms. Om momsbeloppet anges behöver det momsfria priset inte framgå.