8.1.1 De olika bolagsformernas beskattning

Här ser vi på hur beskattningen fungerar i de olika bolagsformerna

Affärsidkare eller yrkesutövare

Varken affärsidkare eller yrkesutövare kan betala lön till sig själv, sin make/maka eller en familjemedlem som ännu inte fyllt 14 år.

Man får inte heller betala naturaförmåner eller lyfta skattefria kilometerersättningar och dagtraktamenten. För dessa gör företagaren ett extra avdrag i sin egen deklaration.

I stället för att betala lön till sig själv tar företagaren ut s.k. privatuttag från firmans konto.  

Affärsidkarens/yrkesutövarens skatt räknas utgående från verksamhetens resultat i resultaträkningen. En yrkesutövare kan ha lyft 40 000 € i privatuttag men betalar skatt för endast 20 000 € om detta är verksamhetens resultat enligt resultaträkningen.

Öppna bolag och kommanditbolag

Bolagsmän i dessa bolag kan lyfta lön, ta emot naturaförmåner och betala dagtraktamenten och kilometerersättningar.

Det är dock vanligare att bolagsmännen gör privatuttag från företagets konto än betalar löner till sig själva. Företagets beskattningsbara resultat fördelas mellan de ansvariga bolagsmännen på det sätt som står angivet i bolagsavtalet. Om det inte står preciserat något om detta fördelas resultatet lika mellan de ansvariga bolagsmännen. I kommanditbolag betalar man dock först ut räntan till den tysta bolagsmannen för dennes kapitalinsats. Räntans storlek står också i bolagsavtalet.

Om bolagsmännen har gjort för stora privatuttag påverkar detta avdragsrätten av låneräntor i beskattningen.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är ett självständigt skatteskyldigt objekt, vilket innebär att bolaget betalar inkomstskatt (samfundsskatt) för sitt resultat. Samfundsskatten är för närvarande 26 %.

Ägarna kan inte göra skattefria privatuttag från ett aktiebolag. Däremot kan ägarna välja mellan tre alternativa sätt att lyfta medel ur aktiebolaget:

  • lön

  • lån (endast enligt aktiebolagslagens bestämmelser)

  • dividend

Ägarna kan också lyfta dagtraktamenten och kilometerersättningar samt betala naturaförmåner.

Ägarnas totala beskattning i ett aktiebolag gäller för:

  • den lön som de lyfter (förvärvsinkomst)

  • den dividend som de lyfter (en del är förvärvsinkomst och en del kapitalinkomst)

  • de naturaförmåner som de har fått från bolaget (förvärvsinkomst)

Mer information om företagsbeskattningen hittar du på skatteförvaltningens hemsidor:

Skattebyråns hemsida: http://www.skatt.fi

Företagarens skattebok: http://www.vero.fi/download/xxx/%7B1818CCF1-A057-4DE7-A63E-9D6C0A15A30B%7D/6462