8.1 Företagsbeskattning i olika bolagsformer

Beskattningen av ett företag baserar sig på en tillförlitlig bokföring. Utgångspunkten för att beräkna den beskattningsbara inkomsten är den vinst eller förlust som bokföringen visar.

Den beskattningsbara inkomsten räknas från företagets resultaträkning på följande sätt:

+ Resultat från bokföringen

+ Bokförda förskottsskatter

+ 50 % av representationskostnaderna (50 % av dem är inte avdragsgilla)

+ Anslutnings- eller andra liknande avgifter som returneras vid uppsägning av avtalet

+ Stämpelskatter som företaget har betalat för titlar (t.ex. kommerseråds titeln)

+ Böter (som inte heller är avdragbara i beskattningen)

+ Övriga icke avdragbara kostnader


= ÅRETS BESKATTNINGSBARA RESULTAT

 

Tre olika förvärvskällor

I beskattningen skiljer man mellan tre olika förvärvskällor, som alla beskattas var för sig:

  1. Näringsverksamheten (årets beskattningsbara inkomst från företaget ovan) - Näringsskattelagen (NärSkl) styr detta    

  2. Jordbruket - Inkomstskattelagen för gårdsbruk styr detta (GSL)

  3. Personlig förvärvskälla - Inkomstskattelagen (ISkl) styr detta

Det betyder att företagaren betalar skatt för inkomster i varje förvärvskälla och att förluster i en förvärvskälla, t.ex. i näringsverksamhet, inte får dras av från inkomsterna i en annan, t.ex. i den personliga förvärvskällan.

Det är också vanligt att ett företag har inkomster från t.ex. utrymmen som uthyrts till utomstående eller ränteinkomster av lån till delägarna. Dessa inkomster hör dock till den personliga förvärvskällan och beskattas som kapitalinkomster hos ägaren/ägarna.

Det finns en viss skillnad mellan inkomstbeskattningen i olika bolagsformer. Beskattningen är dock aldrig dubbel, dvs. man beskattar inte både företaget och företagaren för samma vinst när företagaren tar ut vinsten, eller en del av den, ur företaget.            

I alla företagsformer delas inkomsten upp i kapitalinkomst och förvärvsinkomst hos ägare. Hur stor del av inkomsten som beskattas som förvärvsinkomst och hur stor del som kapitalinkomst beror på hur stor bolagets nettoförmögenhet är.